Gallery
Contacts-2
Address:
1/3 Thongprasert village road, T. Chompoo, Muang Lampang, Lampang, Thailand 52100
Phone:
+66 (0) 6-1047-5003 (Kor, Eng) +66 (0)8-8567-9044 (Thai,Eng)
STAY IN TOUCH
Copyright © 2017 StudioLAMPANG. All Rights Reserved.

The good The bad and The ugly in Chiang Mai, Thailand

The good The bad and The ugly in Chiang Mai, Thailand

The good The bad and The ugly in Chiang Mai, Thailand

by admin Exhibition March 18, 2018

 

 

 

 

 

” The good The bad and The ugly ”

-ความดี ความเลว และความน่าชัง-

 

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น.

 

ร่ำเปิงกระบอกเสียงสถาน จะมีการจัดการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่น่าสนใจจากมุมมองของ 3 ศิลปินต่างเชื่้อชาติ ได้แก่ ณพัฐธิกา สุขริน  ศิลปินชาวไทย ฮักบง ควอน ศิลปินชาวเกาหลี และ เมททิว เรดท  ศิลปินชาวสก๊อตแลนด์

ในหัวข้อ  My Wallpaper, Cost of life in Jharia and The Other Sides Of China

ขอเชิญร่วมรับชมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เราหวังว่าการเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมวลมนุษยชาติ ความหลากหลายของภูมิประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก และเพื่อให้ท่านได้ร่วมกันพูดคุย ผ่านมุมมองที่แตกต่างกันออกไป  นิทรรศการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ไปจนถึง 25 เมษายน ณ ร่ำเปิงกระบอกเสียงสถาน

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : khaophoto@gmail.com  หรือ โทร +66957460092

 

#Suwonphoto #photoexhibition #exhibition  #photos #photograph #photographer #photography #Asia  #Chiangmai #Thailand #korea #Arts #China #Chinese #landscape #documentary #scotland #visitscotland #free #event #opennigevent #freedrink

————-

 

” The good The bad and The ugly ”

-ความดี ความเลว และความน่าชัง-

 

Friday, March 30th, 2018, 7:00 pm.

 

Rumpueng Community Art Space will host an exciting exhibition by 3 Artists from different corner of the world
“My wallpaper”  by Napattika Sukrin from Thailand ,Cost of life in Jharia ” by Hakbong Kwon  from South Korea
The Other Sides Of China by Matthew Raitt from Scotland

Please join us for opening event and enjoy n exhibition of India, China and Scotland from artists of different backgrounds. We hope these individual images and the exhibition as a whole will start a conversation on identity, perspective and photography as a global language.

 

For more information, please contact : email Khaophoto@gmail.com or Tel. +66957460092

 

#Suwonphoto #photoexhibition #exhibition  #photos #photograph #photographer #photography #Asia  #Chiangmai #Thailand #korea #Arts #China #Chinese #landscape #documentary #scotland #visitscotland #free #event #opennigevent #freedrink

 

 

 

 

ฮักบง ควอน : Hakbong Kwon

Title : Cost of life in Jharia

Introdution :

 

Cost of life in Jharia

Jharia is the largest open-pit coal mining area in North East India. There are numerous large corporations operating here. High quality bituminous coals are extracted to feed the demand for power in India as well as the global steel industry. It is already over 100 years old.

The Indian ethnic minority who originally lived here have now lost all their homes. This is the impact from the mining which began in the British colonial era. Underground there is a layer of burning coal that has been active for more than 100 years and is still nowadays, impossible to extinguish. The water is polluted and the soil is completely destroyed, making it unsuitable for farming.

In addition, serious environmental pollution is caused by dust, smoke and toxic gases. Here the poor people gather coal in two ways; either by stealing a few rocks from a huge corporate coal mine or by finding and collecting the coal from the scrap field. Every morning they collect coal and bring it to the village. Collected coal is split into appropriate sizes to make piles. Bituminous coals then need to go through a pre-burning process before they can be used for everyday activities like cooking. That initial burning generates a huge amount of toxic gas. When the coal is completely on fire it is covered with soil to block the oxygen. Then the bituminous coal swells up and the fire goes out. The process is complete after the coal is cooled overnight, it is then sold to the broker. Usually 4-5 family members can earn about $2 if they work all day. This coal is sold to restaurants and homes all over India.

Ironically, the process which supports them is also the biggest danger to their health. This work is the only way they can make money for food, bedding and clothing and a lot of the adults here contract chronic diseases from the environmental pollution. The poor families cannot afford to bring them to hospital, so the only solution is to make them as comfortable as possible at home. As a result of this, the other family members work harder to gather more coal and prepare it for market and this vicious cycle repeats itself here over and over again. Unfortunately, healthy adult men and women can only earn money by enduring worse conditions than a nearby company employee.

The corporate coal mines of capitalist organizations, who destroy the environment and earn huge profits, do not care about the pain that they cause. The Indian government has also closed its eyes. In the meantime families are continuing their lives without hope, generation after generation. Small NGOs and local newspapers that work there say that the beneficiaries have the responsibility to solve the problem. Once the coal-stock is depleted and the capitalists eventually leave, only the ruined environment, undrinkable water and polluted air will remain.

I shot for about a week here. The black soap bubbles every time I showered demonstrated how poor the environment is. Child labor, a tainted environment, a vast wealth gap, undrinkable water, burning underground, damaged soil, and the violent actions of large capitalist organizations … a comprehensive set of almost unimaginable problems in Jharia: A gift from the mining companies.

What is the cost of life in Jharia?  

 

 

 

자리아는 인도 북동부의 최대 노천 탄광 지역이다. 이곳에서는 수많은 거대 자본이 기업적 채굴을 하고 있다. 품질 좋은 역청탄이 생산되어 인도뿐만 아니라 전 세계 철강산업에 사용되는 탄소를 공급한다. 이미 100년이 넘은 이야기다.

원래부터 이곳에서 살고 있었던 인도의 소수민족은 현재 자신들의 터전을 모두 잃어 버렸다. 영국의 식민지 시대부터 시작된 광산개발의 영향이다. 지하에서는 오늘날까지 불타고 있는 석탄층이 있으며 물리적으로 끄기가 불가능하다. 수질은 오염되고 토양은 완전히 뒤집혀 농사가 되지 않는다. 더불어 먼지와 연기, 유독가스로 인해 환경오염이 심각하다.

이곳 가난한 주민들은 매일 두 가지 방법으로 석탄을 구해 온다. 하나는 거대 기업형 노천 탄광에 숨어들어 석탄덩이 몇 개를 훔쳐오는 것이다. 다른 방법으로는 폐석장에 버려진 돌덤이 속에서 석탄을 찾아내 모으는 것이다. 매일 아침 이렇게 석탄을 모아 마을로 들어온다. 모아진 석탄은 적당한 크기로 쪼개져 무더기를 만든다. 거기에 불을 붙여 한번 태우게 된다. 이 과정에서 엄청난 양의 유독가스가 발생한다. 불이 석탄에 완전히 붙었을 때 흙으로 덮어 산소를 차단한다. 그렇게 하면 역청탄은 속에서 부풀어 오르고 불은 꺼지게 된다. 공정이 완료되면 이것을 담아 중개업자에 판매한다. 보통 4~5인 정도 일가족이 하루 종일 매달리면 대략 2달러 정도의 수입을 얻을 수 있다. 이렇게 판매된 석탄은 인도 전역의 식당이나 가정에 판매된다.

최소한의 식품과 잠자리 그리고 의복을 마련하기 위해 행해지는 이 방법은 아이러니하게도 그들의 생명을 직접적으로 위협하는 가장 큰 이유가 된다. 대부분의 성인 남자들은 40대 이후에 급속도로 진행된 각종 패병에 시달린다. 일을 할 수 없어 가족은 더욱 많은 석탄을 훔치고 주워와 매일 구워내야 하는 과정이 반복된다. 다행히 건강을 유지한 성인 남녀는 근처의 일당 노동자로 최악을 조건을 견디며 돈을 번다.

이곳의 환경을 파괴하고 막대한 수익을 얻는 자본가들의 기업형 탄광은 이러 주변의 고통에 아랑곳 하지 않는다. 인도정부역시 그들의 눈치를 보기에 바쁘다. 그러는 사이 이들은 세대에 세대를 거듭해 희망이 없는 삶을 이어나가고 있다. 그곳에서 활동하는 소규모의 NGO나 지역 신문사는 이익을 얻는 자가 해결을 해야 한다고 말한다. 결국 석탄이 고갈되고 자본이 떠난다면 이들에게 남은 것은 파괴된 환경과 오염된 물과 공기뿐이다.

나는 이곳에서 약 일주일정도 촬영을 했다. 샤워를 할 때 마다 보는 검은 비누거품은 이곳의 환경이 얼마나 열악한지 몸소 느낄 수 있게 해주었다. 아동 노동, 오염된 환경, 빈부의 격차, 마실 수 없는 물, 불타는 지하, 소실되는 토양, 자본의 폭력…. 인간이 상상할 수 있는 문제의 종합 선물세트 같은 자리아에서 나는 살아가는 것에 대해 치러야 하는 대가에 대해 생각해 본다.

 

 

 

About Artist : Hakbong Kwon was born in Sangju, Korea in 1977. He graduated from Dankook University with a degree in visual communication design and worked as a graphic designer at Hanwha L&C. After that he became a contributing photographer at Alamy and Getty Images. He is a photographer and administrator in the Korean community ‘Strobist Korea.

 

He is now based in Korea and Thailand working as a photographic book writer and contributing to many projects.

 

เกี่ยวกับศิลปิน :
ฮักบง ควอน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2520 ที่ซังจู ประเทศเกาหลี เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแดนกุก ในสาขา visual communication design และทำงานเป็นกราฟฟิกดีไซเนอร์ ที่ Hanwha L&C หลังจากนั้นเขาได้ผันตัวมาเป็นช่างภาพให้กับบริษัทขายภาพออนไลน์ชื่อ Alamy และ Getty Images
  นอกจากเขาจะเป็นช่างภาพแล้วยังเป็นหัวหน้าสมาคมชาวเกาหลี ชื่อ ‘Strobist Korea’ อีกด้วย ปัจจุบันฮักบง ควอน ทำงานในประเทศไทย เกาหลีใต้ และกำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับการจัดการภาพถ่าย รวมทั้งมีส่วนรวมในอีกหลายๆ โครงการในวงการภาพถ่าย

 

Truck drivers, Jharia, India 

pigment printed on professional photo paper

photo size 52X36 cm frame size 71cm X 55cm 

C.A edition No. 1/10 ,   Price 100$ US 

 

 

 

 

 

Pre-burned bituminous coal, Jharia, India. 

pigment printed on professional photo paper

photo size 52X36 cm frame size 71cm X 55cm 

C.A edition No. 1/10 ,   Price 100$ US 

 

 

 

 

 

 

Child`s foot, Jharia, India 

pigment printed on professional photo paper

photo size 52X36 cm frame size 71cm X 55cm 

C.A edition No. 1/10 ,   Price 100$ US 

 

 

 

 

 

 

 

 

Child copy adults normla life style, Jharia, India 

pigment printed on professional photo paper

photo size 72X50 cm frame size 94cm X 72cm 

C.A edition No. 1/10 ,   Price 200$ US 

 

 

 

 

 

 

 

The man get fire the coal mound, Jharia, India 

pigment printed on professional photo paper

photo size 72X50 cm frame size 94cm X 72cm 

C.A edition No. 1/10 ,   Price 200$ US 

 

 

 

 

 

 

 

Young girl working with shovel, Jharia, India 

pigment printed on professional photo paper

photo size 72X50 cm frame size 94cm X 72cm 

C.A edition No. 1/10 ,   Price 200$ US 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get warm from pre-burning coal at early morning, Jharia, India 

pigment printed on professional photo paper

photo size 72X50 cm frame size 94cm X 72cm 

C.A edition No. 1/10 ,   Price 200$ US 

 

 

 

 

 

 

 

Young woman stealing big coal stone from large mining company, Jharia, India. 

pigment printed on professional photo paper

photo size 72X50 cm frame size 94cm X 72cm 

C.A edition No. 1/10 ,   Price 200$ US 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man broken pre-burning coal for final process, Jharia, India 

pigment printed on professional photo paper

photo size 72X50 cm frame size 94cm X 72cm 

C.A edition No. 1/10 ,   Price 200$ US 

 

 

 

 

 

 

 

 

Young girls collecting coal at dumping yard, Jharia, India

pigment printed on professional photo paper

photo size 72X50 cm frame size 94cm X 72cm 

C.A edition No. 1/10 ,   Price 200$ US 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coal mine truks dump the scrap, Jharia, India 

pigment printed on professional photo paper

photo size 52X36 cm frame size 71cm X 55cm 

C.A edition No. 1/10 ,   Price 100$ US 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man helps each others for carry the basket on the head, Jharia, India 

pigment printed on professional photo paper

photo size 72X50 cm frame size 94cm X 72cm 

C.A edition No. 1/10 ,   Price 200$ US 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paid worker digging the coal, Jharia, India 

pigment printed on professional photo paper

photo size 72X50 cm frame size 94cm X 72cm 

C.A edition No. 1/10 ,   Price 200$ US 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man works at truck parking, Jharia, India 

pigment printed on professional photo paper

photo size 72X50 cm frame size 94cm X 72cm 

C.A edition No. 1/10 ,   Price 200$ US